วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15

วันที่พุธที่ 28 กันยายน พ.ศ.2554

- ส่งงาน (เกมการศึกษา หน่วยที่4 ประสาทสัมผัส)
- สรุปงาน
- พูดถึงการทำสื่อ ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง
           - ส่งเสริมพัฒนาการ
           - ทักษะ
           - ประสบการณ์
           - เนื้อหาสาระ
- พูดถึงการเก็บรักษาของ งานที่ทำให้เป็นระเบียบและสะดวกต่อการใช้งาน
- ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเรียนสื่อการเรียนรู้ นี้ได้อะไรบ้าง
           - เทคนิคการทำสื่อ
           - การทำสื่อจากเศษวัสดุ
           - ปัจจัยหลักของการทำสื่อ
           - การเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ
-หัวใจหลักของเกมส์การศึกษา คือ สาระ
-การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
-พัฒนาการ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

* วันพุธที้ 5 สอบปลายภาค(นอกตาราง)

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2554


-ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยในรายวิชา  
การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย (EAED2203)
ณ  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  (ช้น8)  วันที่21  กันยายน  พ.ศ.2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2554
 
-วันนี้ได้แจกเอกสารเกมการศึกษาอาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้องและอาจาร์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554
-วันนี้อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษาและให้นักศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ4-5คนเพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย  จัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับฉลากว่าแต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไรโดยกลุ่มข้าพเจ้าได้ หน่วยที่4 หน่วย ประสาทสัมผัส และอาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่มแล้วนำไปมาส่งในคาบถัดไป-นำหนังสือเกมการศึกษาของอาจารย์ไปถ่ายเอกสารแล้วนำไปศึกษาการทำเกมการศึกษา

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11

วันพุธที่ 31  สิงหาคม  พ.ศ.2554
-วันนี้ส่งงานที่อาจารย์สั่งตั้งแต่คาบที่แล้วคือการประดิษฐ์สิ่งต่างๆจากขวดน้ำ
โดยกลุ่มละ3-4คนต่อ1ชิ้นงาน กลุ่มข้าพเจ้าทำนาฬิกาทรายจากขวดและอาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาให้นักศึกษาฟังอย่างละเอียด
และให้นักศึกษาทำ MindMap เกี่ยวกับเกมการศึกษาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
-อาจารย์ได้สอนการทำ MindMap  ในโปรแกรม MindMapper5.0แล้วนำไปใส่ลงในบล็อคโดยบันทึกเป็ไฟล์รูปภาพ


วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554

- อาจารย์ได้อธิบายถึงการทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยว่าสื่อต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้คือเด็กสามารถเรียนรู้เพื่อนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอด
งานที่ต้องทำ
      -จับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้นำขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยกลุ่มละ1ชิ้นพร้อมเขียนวิธีการทำสื่อและประโยชน์ของสื่อ

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554

ส่งงานทุกชิ้นที่อาจารย์มอบหมาย และที่ได้ไปอบรมณ์

งานที่ได้ส่งมีดังนี้

- สมุดเล่มเล็ก

 - แบบวาด
 - แบบร่างป๊อปอัพ
 - ที่รองตัด
 - ภาพ ปาก
- หุ่นชัก 3 แบบ กระต่าย , หมี

- ป๊อปอัพ 2 แบบ ดอกไม้
- กวาง
- นก
- ป้ายนิเทศ

ค้างส่ง
- ป๊อปอัพ แตงโม
- หุ่นชัก ฮิปโป
- ให้จับกลุ่ม 4 คน เล่นเกมการศึกษาของเด็ก 6 เกม
ภาพกิจกรรม


- ร่วมกันตอบคำถาม  อภิปราย ให้ความเห็น จากการเล่นเกมการศึกษา
- เกมการศึกษา  เด็กได้ลองผิดลองถูกในการเล่น ได้สังเกต รู้จักเปรียบเทียบ
- อ. จ๋า นำหนังสือ Popup  เรื่อง สัตว์ป่า นำมาเป็นตัวอย่างในการทำสื่อ Popup